Новини

Проведени са обучения за местни лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

В гр. Аксаково бяха проведени две еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“.
 
На 6 август 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможности за реализиране на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г."
Местната общност бе запозната подробно с възможностите за финансиране, изискванията и необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.
 
 На 7 август 2018г. от 10.00ч. се проведе обучение на тема: „Възможности за разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на територията на „МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране по мерки от СВОМР“.
Целта на обучението бе активизиране на иновационната дейност на МСП от територията на МИГ „Девня – Аксаково“ чрез стимулиране на инвестициите в Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) и увеличаване на инвестициите в нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията.
 
В обученията взеха участие представители на местния бизнес,  местни сдружения с нестопанска цел и други.