Новини

Покана за участие в обучения за местни лидери на 6 и 7 август 2018г. в гр. Аксаково

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020г., СНЦ  „МИГ Девня – Аксаково“ организира две  еднодневни обучения за местни лидери от територията на МИГ - а, както следва:

  • 6 август 2018г. от 10.00ч. – обучение на тема: „Възможности за реализиране на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г." Обучението ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.
  • 7 август 2018г. от 10.00ч. – обучение на тема: „Възможности за разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на територията на „МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране по мерки от СВОМР“. Обучението ще се проведе в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ кани представители на заинтересованите страни, както и други представители на местната общност за участие в организираните обучения.