Новини

Обява за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня - Аксаково“ - "Капацитет за растеж на МСП"

ДНЕС 30.05.2018 ГОДИНА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.021 МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ - „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“
Процедурата за подбор на проекти се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Процедурата за подбор на проекти се обявява в съответствие със стратегията за местно развитие и Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП“.
Целта на процедурата е развитие и стимулиране на устойчив бизнес и повишаване на производителността и експортния потенциал МСП на територията на МИГ “Девня – Аксаково“.
Допустими кандидати по процедурата са малки и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, със седалище и адрес на управление на територията на действие МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ и отговарящи на изискванията в Условията за кандидатстване.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:                                                                                                                                
1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;
2. Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
3. Дейности за информиране и публичност.
Дейностите по проектите попадат в обхвата на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 в секторите, посочени в Условията за кандидатстване.
Дейностите по проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“.
Процедурата е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 800 000.00 лева.   
Процедурата за подбор на проекти е с два крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва:
Първи краен срок за подаване на проектните предложения - 30.06.2018 г. 17.00 часа с бюджет 800 000.00 лева;
Втори краен срок за подаване на проектните предложения - 30.09.2018г. 17.00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения).
Подаването на проектни предложения по процедурата се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на сайта на: МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ https://www.migda.org и https://eumis2020.government.bg