Новини

Публично обсъждане на мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради““ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

uploads/prper 2014-2020/Publ_obs_3.1.1/Obqva 3.1.1.pdfНа основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, СНЦ „МИГ „Девня - Аксаково“ публикува за обществено обсъждане проект на Обява, Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение по мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие.
 
Коментари и предложения по документацията могат да бъдат представени до 21.05.2018г. на електронен адрес: mig_da@abv.bg.
 
Проект на документи:
1. Обява

2. Условия за кандидатстване

2.1. Документи за попълване

2.2. Документи за информация

3. Условия за изпълнение