Дванадесета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения: BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение.