Двадесет и втора покана

 Документи по процедура за подбор на проектни предложенияBG06RDNP001-19.747 МИГ "Девня - Аксаково"- Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
 
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение;
4. Констативни протоколи;
5. Вестник "Аксаково днес";
6. Вестник "Девненски вести";