Двадесет и трета покана

 Документи по процедура за подбор на проектни предложенияBG06RDNP001-19.800 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“:
 
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение;
4. Констативни протоколи;
5. Вестник "Аксаково днес";
6. Вестник "Общински вести"