Двадесет и първа покана

 Документи по процедура за подбор на проектни предложенияBG06RDNP001-19.753 МИГ "Девня - Аксаково"- Мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
 
1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1. Документи към Условия за изпълнение;
4. Констативни протоколи;
5. Вестник "Аксаково днес";
6. Вестник  "Девненски вести"
7. Въпроси кандидати