Допустими кандидати

 • Земеделски производители, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
 • Признати организации на земеделските производители са организациите, признати по реда на Наредба № 21 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (ДВ, бр. 65 от 2001 г.), Наредба № 23 от 2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (ДВ, бр. 69 от 2001 г.), Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.) или признати от изпълнителния директор на РА при условията на мярка "Създаване на организации на производители" по ПРСР;
 • Пазари на производители, които имат административна регистрация по Закона за стоковите борси и тържищата;
 • Еднолични търговци или юридически лица, които са микро-, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на неземеделски земи с площ над 0,5 ха.;
 • общини, притежаващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха;
 • държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове и научно изследователски горски стопанства, стопанисващи неземеделски земи с площ над 1,0 ха.;
 • микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия, които имат приход от земеделска дейност минимум 50 % през предходната година на кандидатстването;
 • микропредприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия, които са стартиращи или развиващи се в неземеделските сектори. Те могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 • Общини и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Общини, юридически лица, регистрирани с нестопанска цел, както и читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
 • Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон;
 • Граждански дружества на физически и/или юридически лица, създадени с цел извършване на строителни работи във връзка с обновяване на фасади на частни сгради и външни прилежащи пространства, включени в интегриран план за обновяване на населеното място.

Формуляр за предложение на идея за развитие за физически и юридически лица.