Документи

Устав на сдружение с нестопанска цел МИГ Девня - Аксаково

 

Регистър на одобрените проекти

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана I

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана II

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана IV

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана V

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана VI

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана VII

 

Декларации за липса на конфликт на интереси - покана VIII

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана I

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана II

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана IV

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана V

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана VI

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана VII

 

Състав и решения на комисията за оценка на проектите - покана VIII

 

ГФО представени в МП

 

Годишни доклади СМР