Девета покана

Документи по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“:

1. Обява;
2. Условия за кандидатстване;
2.1. Документи към Условията за кандидатстване;
3. Условия за изпълнение;
3.1 Документи към Условия за изпълнение.
4. Констативни протоколи за поставена обява;
5. Вестник Аксаково днес;
6. Вестник Общински вести.
Решения УС