Често задавани въпроси

Местната инициативна група Девня - Аксаково работи с бенефициенти само от населените места на общини Девня и Аксаково, съгласно одобрената стратегия за местно развитие. Ако Вие сте общност, група или организация, която има идея за осъществяване на проект, извън нашата територия, може да се обърнете за информация към съответният Областен информационен център, отговарящ за Вашата територия.
Общата сума за разпределяне по всичките осем мерки е 3 059 993,82 лева. Подробности може да откриете тук.
ДА ще Ви се наложи, може би не само еднократно. Но ние ще се опитаме да намалим административните Ви ангажименти когато е възможно. Към почти всички формуляри са публикувани инструкции, прочетете ги внимателно, както и наредбата за съответната мярка за да си спестите време за попълване на документите. Ако нещо не Ви е ясно, ние сме готови да Ви консултираме и помогнем.
Възможно е да получите авансово плащане, но само за инвестиционни проекти. Това се уточнява в процеса на кандидатстване и изрично се включва в договора за финансиране. Размерът на авансовото плащане е допустим до процента, определен в съответната наредба. Авансовото плащане се допуска, само при условие, че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.

Първа стъпка: Попълване и изпращане на формуляр за предложение на идея за развитие.

Втора стъпка: В срок до 10 дни ще имате писмено становище от екипа на МИГ за това дали Вашият проект отговаря на целите на Стратегията на МИГ Девня – Аксаково.

Трета стъпка: Процес на подготовка на Заявление за подпомагане на проект и придружителни документи. Крайният срок за подаване на проектна документация ще бъде упоменат в поканите за кандидатстване, които ще се публикуват през всяка година.

Четвърта стъпка: Вашето заявление се оценява от комисия в състав: членове на управителния орган на МИГ и външни експерти, определени от управителния орган на МИГ, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност. За решението на комисията ще бъдете уведомени писмено. Заверени копия на всички одобрени от комисията заявления се предоставят от МИГ на областната дирекция на Държавен фонд земеделие, за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи.

През месеците март и август на 2012 година ще бъдат отворени процедурите с покани за кандидатстване по мерки: 121, 123, 312, 313, 321, 322. През календарната 2013 година ще бъдат публикувани покани по мерки 223 и 311.