Цели и приоритети на СМР

Стратегически цели:

 • Да се подпомогне социалното развитие, посредством по-доброто качество на живот (връзка с околната среда, стил и качество на селски живот, пейзаж, културен контекст и др.);
 • Създаване на добавена стойност в територията, посредством използване на преимуществата от близостта до икономиката на областния град и близките курорти:
  •  Намаляване на разходите за достъп до пазара, посредством интегрирането между инициативи на предприятия чрез съответната подкрепа (инфраструктури за услугите);
  • повишаване стойността на продукти и услуги в отношението качество-околна среда-здраве;
  • Рационализиране на процедурите и интегриране на планиранията
  • Публично-частни услуги, за да се улеснят процесите за свързване
  • Разширяване на мрежите за териториално интегриране (курортна територия- територия на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО; селска територия на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО - градска територия)
  •  Интегриране на дейностите между различни сектори (вериги за конкуриране)

Целта е да се подпомогне местното развитие, посредством интегриране на икономически и социални мрежи от селската територия на МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО. Селският стил на живот, основан на традиционното производство и кухня, представлява истинския продукт, който трябва да бъде предлаган на пазара, както за потребителите живеещи на целевата територия, така и за потребителите извън територията на МИГ-а.

Впоследствие, Стратегическата цел, която беше обособена от СМР бе формулирана като Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, природното и културното наследство.

За постигане на Стратегическата цел на СМР изведохме 3 приоритета:

 1. Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските продукти;
 2. Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на природните ресурси;
 3. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост