Анализи

Анализ на възможностите за развитие на биологично земеделие на територията на МИГ "Девня - Аксаково"
Анализ на възможностите за разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на територията на МИГ "Девня - Аксаково"
Възможности на стопанския сектор за развитие към неземеделски икономически дейности
Анализ на възможностите за развитие на чувствителните сектори в земеделието на териториярта на МИГ "Девня - Аксаково"
Квалификация и умения, адекватни за пазара на труда на територията на МИГ "Девня - Аксаково"
Социалното изключване на територията на МИГ "Девня - Аксаково" и възможни интервенции
Междинна оценка на въздействието на целевата територия от изпълнението на СВОМР
Interim impact assessment on the target area from the implementation of the SCLLD 2019
Добри практики от прилагането на ЛИДЕР в ЕС  и тяхната приложимостна територията на МИГ "Девня-Аксаково"
Good practices from the implementation of Leader in the EU and their applicability on the territory of the Devnya-Aksakovo LAG 
Проучване и анализ за производството на местни за територията храни и напитки. Възможности за териториално брандиране .
Study and analisis of the production of local food beverages. Opportunities territorial branding.
Междинна оценка на въздействието върху целевата територия от изпълнението на СВОМР - 2021 г.
Interim impact assessment on the target area from the implementation of the SCLLD 2020-2021
Проучване и анализ на територията: „Степен на информираност на населението и отношение на бенефициентите относно прилагането на СВОМР на територията на  МИГ Девня – Аксаково през програмен период 2014-2020 г.“
"Потребности на неправителствения сектор от територията на МИГ Девня – Аксаково, включително на читалищата. Удовлетворени потребности чрез СМР 2007-2013 и СВОМР 2014-2020 в сектора. Възможности за развитие на сектора чрез финансиране от СВОМР“. Степен на конкурентоспособност на нестопанския сектор на територията на МИГ „Девня – Аксаково; Въздействие върху територията на разработените и внедрените иновации от предприемачеството получили финансиране чрез СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“"

Needs of the non-governmental sector from the territory of the Devnya - Aksakovo LAG, including the community centers. Satisfied needs through CMR 2007-2013 and SCLLD 2014-2020 in the sector. Possibilities for the development of the sector through funding from the SCLLD"; Degree of competitiveness of the non-profit sector on the territory of the "Devnia - Aksakovo" LAG; Impact on the territory of the innovations developed and implemented by entrepreneurship that received funding through the SCLLD of the "Devnia - Aksakovo" LAG


Междинна оценка на въздействието върху целевата територия от изпълнението на СВОМР - 2022 г.
Intermediate evaluation of the impact on the target territory from the implementation of CLLDS  - 2022